autoškola Šauer

Autoškola Šauer nabízí služby spojené se získáváním, rozšiřováním a vracením řidičských oprávnění skupiny B, včetně kondičních jízd. Provádíme také školení řidičů referentských vozidel.

Klasický výcvik v autoškole na osobní automobil trvá 6 týdnů. V učebně naší autoškoly probíhá ve skupinkách teoretická výuka, nezbytná pro úspěšné zvládnutí silničního provozu a získání řidičského oprávnění. Seznámíte se s pravidly provozu na pozemních komunikacích, zásadami bezpečné a defenzivní jízdy, projdete zdravotním kurzem pro poskytnutí první pomoci a osvojíte si základy konstrukce silničních vozidel. Po naší teoretické přípravě složíte závěrečné zkoušky bez problémů ( oficiální zkušební testy ministerstva dopravy ). Během praktických jízd se Vám v naší autoškole budu věnovat osobně a individuálně, osvojíte si tak nejlepší řidičské návyky a dovednosti. V naší autoškole absolvujete 28 hodin praktických jízd, termíny si domlouváte samostatně, podle svého programu (a samozřejmě volných hodin v autoškole).

Na jízdy nemusíte vždy chodit do autoškoly, vyzvednu Vás vozem autoškoly v místě bydliště, práce, zkrátka podle dohody.

Individuální výcvik na osobní automobil probíhá dle časových možností klienta . Teoretická výuka neprobíhá skupinově, ale žadatel absolvuje konzultace individuálně s instruktorem. Jízdy probíhají jako u běžného kurzu. Předností individuálního kurzu v naší autoškole je přizpůsobení harmonogramu časovým požadavkům uchazeče. Individuální kurz autoškoly je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním řidičského průkazu- oprávnění.

Školení řidičů – referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

V § 349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

V § 273 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě. V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.