autoškola Šauer

K čemu Vás opravňuje řidičské oprávnění skupiny B

řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg  a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Tučná část textu je přitom rozhodující. Nenechte se zmást tím, že za písmeny „2, 3“ je dvakrát spojka „a“, nejde o překlep, jedná se o chybu v zákoně, jmenovitě o chybu v novele 226/2006 Sb, kde zákonodárci vymazali číslovku „15“, ale zapomněli na spojku. Je to takový malý pomník parlamentní kvality.

Ze shora uvedeného plyne následující:

Skupina B opravňuje k řízení motorových vozidel, s určitými výjimkami. Těmi výjimkami (viz text shora) jsou:

  • „vozidla uvedená v odstavci 2“ – to jsou motocykly (obecně),
  • „vozidla uvedená v odstavci 3“ – to jsou lehké motocykly o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW,
  • „motocykly o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kw/kg.

Více informací

ZPĚT

Řidiči, domluvte se!

Nový rok s sebou přinesl změnu ve způsobu oznamování a šetření dopravních nehod.

Řidiči již nemusí oznámit policii dopravní nehodu, při které vznikne jen hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, která nepřevyšuje 100.000 korun. Policisté nebudou muset řešit méně závažné nehody, a dostanou se rychleji na místa, kde je ohrožen život a zdraví, a vytvoří se i větší prostor pro preventivní činnost.

Problematiku dopravních nehod v tomto smyslu upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a novel. Podle novelizované právní úpravy jsou účastníci povinni oznámit nehodu policii, dojde-li při dopravní nehodě:

  • k usmrcení nebo zranění osoby
  • nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč
  • nebo k poškození pozemní komunikace, k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, ke škodě na obecně prospěšném zařízení, životním prostředí nebo na majetku třetí osoby ( s výjimkou škody na vozidle – zde již nebude rozhodující, zda je vozidlo majetkem řidiče, nebo např. leasingové společnosti, zaměstnavatele apod.).

Účastníci události, která nebude splňovat zákonné podmínky pro oznámení policii, jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Záznam je nutné podepsat a neprodleně odevzdat pojistiteli. Tiskopis  by měl každý řidič vozit s sebou ve vozidle, aby se tak vyhnul zbytečným komplikacím. (Je možné ho získat od příslušné pojišťovny, ke stažení je také na webu ministerstva dopravy.)

Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a sdělit si informace o vozidle. Porušení takové povinnosti je stejně jako ujetí z místa dopravní nehody přestupkem podle zákona o přestupcích.

Informace o tom, kdy je nutné dopravní nehodu oznámit, a kdy to nutné není, jsou k dispozici ke stažení (ve formátu, který může mít řidič stále u sebe).

ZPĚT